Finansnæringens samfunnsoppdrag

 
 
blob

Veldig forenklet kan vi si at finansnæringen består av tre bransjer:

  •          Skadeforsikring

  •          Bank

  •          Livsforsikring (pensjon)

 

Disse tre bransjene utgjør «blodomløpet» i norsk økonomi. Finansnæringens samfunnsoppdrag er dermed å sørge for økonomisk trygghet og forutsigbarhet, økning i verdiskaping og god håndtering av noen av samfunnets viktigste oppgaver.

 

Bankene gir lån, tilbyr sparing og sørger for effektive betalinger til og mellom privatpersoner og næringsliv. Bankene er bindeleddet mellom alle økonomiske aktører i samfunnet (deg, bestemor, jobben, staten osv.) Bankene er en forutsetning for verdiskaping.

 

Skadeforsikringsselskapene sikrer både bedrifters og enkeltpersoners verdier om en skade skulle oppstå. Gjennom skadeforsikring deler mange risikoen, slik at de få som opplever uhell får økonomisk hjelp. Tenk deg for eksempel at sykkelen din blir stjålet. Da får du penger fra forsikringsselskapet til å kjøpe deg ny sykkel, og da er det alle de andre som ikke har blitt frastjålet noe som bidrar med å betale for dette. Andre ganger er det du som betaler.

 

Livsforsikringsselskapene sørger for økonomisk trygghet gjennom alle livsfaser. Pensjonssparing og livsforsikringsprodukter sikrer en forutsigbar fremtid. Livsforsikring kan garantere egen inntekt ved sykdom, uførhet og pensjonering.

  

Så hva er finansnæringens samfunnsoppdrag? 

Finansnæringen legger grunnlaget for samfunnets felles velferd. Både myndighetene og andre næringer av avhengige av våre tjenester for å kunne drive sine egne virksomheter.

 

Finansieringskilde

Finansnæringen er den viktigste finansieringskilden for bedrifter og privatpersoner. Rundt 80 prosent av norske bedrifter finansierer seg gjennom bank (!) – uten finansnæringen ville norsk næringsliv ikke ha tilgang på kapitalen som man behøver til blant annet investeringer, organisatoriske endringer og satsning på forskning og utvikling innad i bedriftene.

 

brooke-cagle-195777-unsplash.jpg

Sparing

Å ha orden i økonomien er et stort skritt mot et enklere liv.

Motivene for å spare er ulike: Noen sparer til et konkret formål (Hus! Bil! Ferie!), og andre investerer med målet om å få avkastning, eller som en økonomisk «buffer» om noe skulle skje. Finansnæringen tilbyr en rekke produkter som er tilpasset de ulike behovene.

 

Betalingsformidling

Samfunnet er (helt) avhengig av et betalingsformidlingssystem som fungerer knirkefritt. Gjør det ikke det, stanser alt opp. Betalingssystemene tilhører derfor det vi kan kalle samfunnskritiskinfrastruktur på linje med elektrisitetsforsyning og kommunikasjonsnettverk. Betalingssystemet sikrer at penger og informasjon kan flyttes sømløst mellom ulike banker og gjør det enkelt for forbrukeren å velge den beste tjenesteleverandøren og løsningen.

 

Visste du at Norden er ledere innen mobilbank?

 

Pensjon

Forbrukerne får deler av sin økonomiske trygghet som pensjonist gjennom offentlige ordninger, og folketrygden er grunnmuren. Fordi vi lever lenger forandrer pensjonssystemet seg, og i fremtiden må hver enkelt av oss ta større ansvar for egen pensjon enn tidligere. For det første vil vi få en større andel av pensjonen vår gjennom pensjonsordninger fra arbeidsgiver (tjenestepensjon). I tillegg vil privat sparing for hver enkelt bli helt avgjørende for din økonomiske situasjon som pensjonist.  Finansnæringen tilbyr ulike produkter for egen pensjonssparing som vil bli utbetalt i tillegg til andre utbetalinger ved oppnådd pensjonsalder. Vi sørger på denne måten for at forbrukerne kan planlegge en økonomisk fremtid utenfor de offentlige ordningene.  

 

blob

Skadeforebygging og erstatning

Kostnader som oppstår etter uforutsette hendelser som ulykker, brann og innbrudd hadde verken enkeltpersoner eller samfunnet som helhet klart å bære uten gode forsikringsordninger. Få næringer har så mye kunnskap om skader og ulykker som forsikringsnæringen har.


Litt forenklet kan forsikringsnæringens arbeid med forebygging deles i to:

  • Krav til teknisk standard på alt som skal forsikres, for eksempel når det gjelder kvaliteten på brann- og innbruddsikring

  • Påvirkning av holdninger og adferd, for eksempel samarbeidet med Trygg Trafikk for å forhindre ungdomsulykker på veiene. Dette er også et godt eksempel på samarbeidet mellom offentlige og private aktører innen forsikring.

 

Samfunnssikkerhet og økonomisk kriminalitet

Finansnæringen bidrar til stabile økonomiske forhold i Norge, og om næringen blir angrepet eller svikter kan det ha negativ innvirkning på landets evne til å opprettholde velferd og økonomisk trygghet.

Næringen bidrar til stabile økonomiske forhold i Norge på flere måter. De viktigste er å sikre betalingssystemene mot angrep, og å hindre at kriminelle utnytter systemene. Samtidig må aktører innen næringen ha kjennskap til kundene sine, og forvalte deres identitet slik at personvernhensyn ivaretas på en betryggende måte.

Les mer om GDPR her

Alle aktører har også en meldingsplikt om mistenkelige forhold, siden svart økonomi, skatteunndragelse, korrupsjon, forsikrings- og trygdebedragerier er eksempler på forhold som både undergraver velferdsstaten og reduserer den alminnelige tilliten i samfunnet, en tillit som tradisjonelt har vært - og er - svært høy i Norge.

Digitalisering har åpnet for nye typer økonomisk kriminalitet, og risikobildet endrer seg i takt med utviklingen. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om hvordan kriminelle opererer, så vell som god risikoforståelse av nye produkter. 

 

Internasjonalt samspill

Norsk finansnæring er integrert i det internasjonale finansielle systemet, og avhengig av god tilgang til internasjonale kapitalmarkeder. Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har ikke lov til å investere  i Norge, og er dermed godt integrert i den internasjonale økonomien. Også livs-, pensjons- og skade-forsikringsselskaper, pengemarkedsfond og andre verdipapirfond plasseres også i utlandet i større eller mindre grad.

 
Mette Lindbaek